Odvetnika v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. sta specializirana za področja javnih naročil, javno-zasebnega partnerstva in koncesijskega prava, ki predstavljajo pretežni del njunega vsakodnevnega poslovanja. Ves čas delovanja se s teh področij dodatno izobražujeta in izpopolnjujeta svoja znanja, tako doma, kot tudi v tujini, saj lahko le tako ponudnikom, kot tudi naročnikom javnih naročil, partnerjem v javno-zasebnem partnerstvu in strankam v koncesijskem razmerju nudita hitre in kvalitetne storitve.

Javna naročila

Naročniki (po: ZJN-2, ZJNVETPS):

• strokovno svetovanje pri izbiri ustreznega postopka javnega naročila
• priprava sklepa o začetku postopka
• uskladitev javnega naročila z evropskimi predpisi
• priprava sklepa o začetku postopka
• integracija vseh evropskih predpisov v razpisno dokumentacijo
• strokovno svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije (obseg po dogovoru)
• strokovno svetovanje pri pogajanjih, strokovnem in konkurenčnem dialogu
• priprava predloga odgovora in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije
• objava odgovorov na vprašanja in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil
• objava odgovorov na vprašanja in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti
• strokovno svetovanje pri odpiranju ponudb
• priprava pogodbe o izvedbi del na podlagi javnega naročila
• strokovno svetovanje o dopustnih dopolnitvah ponudbe po roku za oddajo ponudb
• pregled prejetih ponudb in svetovanje o dopolnjevanju formalno nepopolnih ponudb
• priprava predloga odločitve o oddaji naročila
• sestava aktov, ki morajo biti sprejeti v postopku oddaje javnega naročila
• izdelava končnega poročila o izvedbi javnega naročila
• strokovno svetovanje pri posameznih dejanjih tekom postopka oddaje javnega naročila
• strokovno svetovanje naročniku v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku
• strokovno svetovanje naročniku v sodnem postopku

Ponudniki (po: ZJN-2, ZJNVETPS):

• strokovno svetovanje pri posameznih dejanjih tekom postopka oddaje ponudbe
• zastopanje ponudnikov na odpiranju ponudb
• zastopanje ponudnokov na vpogledu v ponudbe konkurenčnih ponudnikov
• zastopanje ponudnikov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku
• zastopanje v sodnem postopku
• priprava pisnih opozoril na odločitev naročnika
• priprava zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila

Državna revizijska komisija

• zastopanje ponudnikov in naročnikov na razčiščevalnem sestanku
• zastopanje v postopku revizije javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo
• zastopanje v pritožbenem postopku pred Državno revizijsko komisijo

Javno-zasebno partnerstvo

• strokovno svetovanje pri izbiri najprimernejše oblike in modela javno-zasebnega partnerstva
• vodenje in izvedba postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva
• priprava pogodbe za sklenitev javno-zasebnega partnerstva
• sodelovanje pri pripravi potrebnih dokumentov, pogodb in aktov za sklenitev partnerstva
• strokovno svetovanje s področja pogodbenega in statusnega partnerstva

Koncesijsko pravo

• strokovno svetovanje o postopku podelitve koncesije in izbire koncesionarjev
• priprava konesijskega akta
• priprava koncesijske pogodbe
• strokovno svetovanje v postopku odkupa koncesije
• zastopanje koncesionarja pred sodiščem

 

Opravljata pa tudi ostale storitve s področja javnega in zasebnega prava:

Upravno pravo

Ureja temeljna načela in pravila javne in državne uprave ter pravila o pravicah in dolžnostih pravnih subjektov v upravnopravnih razmerjih.

• strokovno svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov in sporov
• sestava vlog, obrazcev, pobud in prijav v upravnem postopku
• sestava pritožb zoper odločbe državnih in občinskih organov

Gospodarsko (statusno) pravo

Ureja temeljna načela in pravila, ki urejajo pravni status gospodarskih subjektov in pravne posle med njimi.

• vodenje postopkov ustanovitve družb
• sprejemanje izjav ustanoviteljev družb
• ureditev vpisa v sodni register in ureditev naknadnih sprememb v sodnem registru
• priprava in vodenje skupščin gospodarskih družb
• zastopanje strank na skupščinah
• sestava družbene pogodbe
• sestava notranjih aktov družbe
• sestava pogodbe o prodaji poslovnega deleža
• strokovno svetovanje družbam o statusnih spremembah – ustanovitvi, preoblikovanju, združitvah in prenehanju gospodarskih subjektov
• strokovno svetovanje o dokapitalizaciji družbe
• strokovno svetovanje in vodenje postopka spremembe lastništva družbe

Stečajno pravo

Ureja pravno ureditev postopkov stečaja in prisilne poravnave

• svetovanje, strokovna pomoč in zastopanje dolžnikov pred uvedbo stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave in likvidacije
• vložitev predloga za uvedbo stečajnega oz. likvidacijskega postopka zoper nelikvidne dolžnike
• prijava terjatev
• zastopanje upnikov v stečajnih postopkih
• strokovno svetovanje o prestrukturiranju

Prekrškovno pravo

Ureja pravila, ki opredeljujejo prekrške in hkrati določajo postopek ter sankcije za le-te.

• strokovno svetovanje s področja prekrškovnega prava
• priprava zahtevkov za sodno varstvo
• priprava ugovorov na postopek
• zastopanje strank pred policijo, prekrškovnimi organi, državnim tožilstvom in sodiščem

Obligacijsko pravo

Ureja temeljna načela in pravila pogodbenih oz. pravnoposlovnih obveznosti ter neposlovnih oz. odškodninskih obveznosti.

Odškodninsko pravo

• uveljavljanje odškodninskih zahtevkov za pridobitev denarne odškodnine
• uveljavljanje zavarovalnih zahtevkov
• sestava odškodninskih tožb
• strokovna pomoč pri sklenitvi izvensodne poravnave
• vodenje pogajanj z zavarovalnicami in drugimi zavezanci za plačilo odškodnine
• pridobitev policijskega zapisnika in ostale potrebne dokumentacije
• zastopanje v sodnih postopkih pri uveljavljanju odškodnin

Pogodbeno pravo

• sestava vseh vrst pogodb s področja gospodarskega pogodbenega in civilnega prava
• prodajna pogodba, komisijska pogodba, agencijska pogodba, posredniška pogodba, prodajna pogodba…
• pravno preverjanje pogodb (proofreading)
• zastopanje strank v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb
• zastopanje strank v postopkih izpodbijanja pravnih poslov

Dolžniško – upniška razmerja

• sodne izterjave dolgov
• izterjava preživnine
• zastopanje dolžnikov
• zastopanje upnikov
• sestava ugovorov v izvršilnem postopku

Nepravdno pravo

Ureja razmerja med strankami, med katerimi ni nobenega spora ali pa spor obstaja, vendar je ureditev razmerja v interesu obeh strank.

• strokovno svetovanje o pravnih sredstvih v nepravdnem postopku
• priprava pritožbe na postopek
• strokovno svetovanje in vodenje postopka v primeru revizije in obnove postopka
• vodenje postopka za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij
• vodenje postopka za določitev odškodnine
• vodenje postopka za ureditev razmerij med solastniki
• vodenje postopka za delitev stvari in skupnega premoženja
• vodenje postopka za ureditev mej
• vodenje postopka za dovolitev nujne poti
• vodenje drugih nepravdnih postopkov

Izvršilno pravo

Ureja zadnjo stopnjo v postopku uveljavljanja pravic s področja civilnega prava.

• vodenje korespondence s sodiščem
• zastopanje upnikov in dolžnikov
• sestava izvršilnih predlogov
• sestava umika izvršilnega predloga
• sestava odgovorov na ugovore
• sestava ugovora zoper sklep o izvršbi
• ureditev zavarovanja terjatve upnika
• vodenje dokumentacije v izvršilnem postopku
• priprava obračuna zakonskih zamudnih obresti
• sestava opomina pred tožbo dolžnika
• vodenje izvensodne poravnave

Stvarno pravo

Ureja temeljna načela in pravila glede pravic na stvari.

• sestava vseh vrst predlogov za vpis v zemljiško knjigo
• sestava pogodb s področja stvarnega prava (služnostna pogodba, najemna pogodba, pogodba o prodaji nepremičnine…)
• urejanje posestnih sporov
• urejanje delitve nepremičnin
• sestava aktov o ustanovitvi etažne lastnine
• vodenje postopka pridobitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja
• zastopanje in strokovno svetovanje v sosedskih sporih
• zastopanje na sodišču

Dedno pravo

Ureja temeljna načela in pravila prehoda osebnega premoženja umrlega na drugo osebo.

• sestava in hramba oporoke
• sestava pogodbe o dosmrtnem preživljanju
• sestava pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja
• urejanje zapuščinskih postopkov in z njimi povezanih pravd
• zastopanje v zapuščinskem postopku
• uveljavljanje dednopravnih zahtevkov po pravnomočnosti sklepa o dedovanju
• zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine

Družinsko pravo

Ureja temeljna načela in pravila glede osebnih stanj posameznika kot so: rojstvo, zakonska zveza, izvenzakonska skupnost, razmerja med starši in otroki, posvojitev, rejništvo, skrbništvo in smrt.

• razveza zakonske zveze in zastopanje pred sodiščem
• sporazumna razveza zakonske zveze
• urejanje postopka dodelitve otrok
• sestava dogovorov o dodelitvi preživnine
• delitev premoženja med zakoncema
• urejanje premoženjskih razmerij partnerjev v izvenzakonski skupnosti
• sestava tožbe za ugotovitev očetovstva in materinstva
• sestava tožbe za izpodbijanje očetovstva in materinstva

Delovno pravo

Ureja temeljna načela in pravila o pravicah in obveznostih delavcev ter njihovih delodajalcev.

Zastopanje delodajalcev:
• priprava splošnih in posamičnih aktov
• priprava rednih, izrednih in sporazumnih odpovedi
• vodenje in priprava disciplinskih postopkov
• svetovanje v splošnih delovnopravnih zadevah
• sestava internih aktov in pravilnikov
• pomoč pri kadrovskem prestrukturiranju
• svetovanje v inšpekcijskih pregledih
• vodenje postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev
• zastopanje v delovnih sporih pred sodiščem

Arbitraža

Arbitraža je postopek izvensodnega reševanja sporov pred arbitrom ali arbitražnim senatom, ki ga stranke same izberejo in poooblastijo, da dokončno odloči o spornem razmerju z arbitražno odločbo. Arbitražna odločba je pravnomočna in po učinku enakovredna pravnomočni sodbi, ki jo izda sodišče.

• strokovno svetovanje

Mediacija

Mediacija je postopek, v katerega se stranke, med katerimi je prišlo do spora vključijo prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Ta proces usmerja mediator, ki je nevtralen, skrbi za potek postopka in se do vsebine spora ne opredeljuje.

• vodenje mediacije
• zastopanje strank v postopku mediacije
• strokovno svetovanje o mediaciji

Urad za varstvo konkurence

• zastopanje v postopkih pred uradom za varstvo konkurence

Računsko sodišče Republike Slovenije

• priprava ugovora zoper sklep o izvedbi revizije
• priprava ugovora zoper revizijsko razkritje v predlogu revizijskega poročila
• priprava ugovora na predlog revizijskega poročila
• priprava ugovora na revizijsko poročilo
• zastopanje revidiranca na razčiščevalnih sestankih