01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Aktualna vprašanja

Kako postopati, ko menimo, da gre za neobičajno nizko ponudbo?

Kako postopati, ko menimo, da gre za neobičajno nizko ponudbo?

10. september 2021 - Aktualno

Če naročnik meni, da je ponudba glede na njegove zahteve neobičajno nizka, jo mora pred zavrnitvijo z utemeljitvijo, da je neobičajno nizka, preveriti na način iz drugega odstavka 86. člena ZJN-3. Naročnik mora tako pisno zahtevati ...

Preberi več

Zakaj nominacija novih podizvajalcev ni dopustna?

Zakaj nominacija novih podizvajalcev ni dopustna?

10. september 2021 - Aktualno

Pozivanje k pojasnjevanju, dopolnjevanju ali popravku ponudb glede na dikcijo petega odstavka 89. člena ZJN-3 ni naročnikova dolžnost, temveč gre le za možnost, za katero se naročnik lahko odloči (prim. npr. odločitve Državne revizijske ...

Preberi več

Kako naj določimo roke za oddajo ponudb?

Kako naj določimo roke za oddajo ponudb?

10. september 2021 - Aktualno

Prvi odstavek 74. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav za sodelovanje upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb ali prijav, pri tem pa ne sme posegati v ...

Preberi več

Ali naročnik lahko zahteva sodelovanje točno določenih podizvajalcev?

Ali naročnik lahko zahteva sodelovanje točno določenih podizvajalcev?

10. september 2021 - Aktualno

Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) določa, da javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki, poleg tega pa naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z ...

Preberi več

Kako razlagamo nejasne razpisne zahteve?

Kako razlagamo nejasne razpisne zahteve?

10. september 2021 - Aktualno

Državna revizijska komisija že večkrat opozorila, da mora naročnik pri določanju razpisnih zahtev ravnati pregledno. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vse zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo ...

Preberi več

Ali lahko naročnik na vpogledu prikrije postopkovno dokumentacijo?

Ali lahko naročnik na vpogledu prikrije postopkovno dokumentacijo?

10. september 2021 - Aktualno

Ja, postopkovne dokumentacije naročnik ponudniku na vpogledu ni dolžan razkriti.

Preberi več

Ali lahko po roku za oddajo ponudb našo ponudbo dopolnemo z novim podizvajalcem?

Ali lahko po roku za oddajo ponudb našo ponudbo dopolnemo z novim podizvajalcem?

10. september 2021 - Aktualno

Ne, to ni dopustno. Ponudnik mora vse gospodarske subjekte, ki bodi izvajali posel, ki je predmet javnega razpisa, predstaviti že v svoji ponudbi. Naknadno imenovanje podizvajalca bi presegalo okvirje dopustnih posegov v ponudbo, kot jih ...

Preberi več

Kdaj mora naročnik omogočit vpogled v ponudbo izbranega ponudnika?

Kdaj mora naročnik omogočit vpogled v ponudbo izbranega ponudnika?

10. september 2021 - Aktualno

Če je naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, mora skladno s prvo povedjo iz petega odstavka 35. člena ZJN-3 po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so ...

Preberi več

Ali moramo podjetje, ki nam bo posodilo stroje v ponudbi navesti kot podizvajalca?

Ali moramo podjetje, ki nam bo posodilo stroje v ponudbi navesti kot podizvajalca?

10. september 2021 - Aktualno

Iz odločitve Državne revizijske komisije št. 018-067/2021-9 izhaja, da določba 81. člena ZJN-3 daje ponudniku možnost, da pri izpolnjevanju pogojev za priznanje usposobljenosti uporabi zmogljivosti drugega subjekta, in mu nalaga dolžnost, ...

Preberi več

Kako je z nominacijo verige podizvajalcev?

Kako je z nominacijo verige podizvajalcev?

10. september 2021 - Aktualno

Podizvajalec je v ZJN-3 definiran kot tisti gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma ...

Preberi več