01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Aktualna vprašanja

Ali naročnik krši zakon, če ponudniku ne omogoči odprave nepravilnosti?

Ali naročnik krši zakon, če ponudniku ne omogoči odprave nepravilnosti?

10. september 2021 - Aktualno

Pravnoformalno ne. »Prva poved iz petega odstavka 89. člena ZJN-3 naročniku prepušča odločitev, ali bo omogočil dopolnitev ponudbe. Prva poved iz petega odstavka 89. člena ZJN-3 torej naročniku ne nalaga dolžnosti omogočitve ...

Preberi več

Kako obrazložiti odločitev o oddaji javnega naročila?

Kako obrazložiti odločitev o oddaji javnega naročila?

10. september 2021 - Aktualno

Ustreznosti obrazložitve odločitve o oddaji naročila je treba presojati z vidika tretjega odstavka 90. člena ZJN-3, v skladu s katerim je naročnik dolžan v odločitvi o oddaji javnega naročila (ali odločitvi o tem, da naročila ne bo ...

Preberi več

Ali je podizvajalec lahko tudi fizična oseba?

Ali je podizvajalec lahko tudi fizična oseba?

10. september 2021 - Aktualno

V skladu s 94. členom ZJN-3 je podizvajalec fizična ali pravna oseba. Da pa bi ponudniki pravilno nominirali fizično osebo kot podizvajlca, možna sta namreč dva načina: neposredno, ali preko podjetja, kjer je zaposlen. Glejte tudi ...

Preberi več

Kaj je referenca?

Kaj je referenca?

10. september 2021 - Aktualno

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat (prim. npr. zadeve št. 018-231/2013, št. 018-402/2013, št. 018-179/2016, št. 018-233/2016, št. 018-70/2017, št. 018-83/2017, št. 018-245/2017, št. 018- 250/2017, št. 018-50/2018) ...

Preberi več

Na kateri dan mora naročnik ugotavljati, ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz razpisa?

Na kateri dan mora naročnik ugotavljati, ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz razpisa?

10. september 2021 - Aktualno

V zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja postavljenih pogojev za sodelovanje posameznega ponudnika gre najprej pojasniti, da je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (prim. npr. odločitve v zadevah št. 018-168/2011, 018-179/2013, ...

Preberi več

Kako razumemo v praksi temeljno načelo enakopravnosti?

Kako razumemo v praksi temeljno načelo enakopravnosti?

10. september 2021 - Aktualno

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila (prim. npr. sklepe, št. 018-59/2015-8, 63/2016-5, 018-161/2017-7), da načela enakopravnosti v pravu javnih naročil ni mogoče razumeti kot absolutne kategorije. Enakopravnost namreč ne ...

Preberi več

Ali lahko odpravljamo napake v ponudbi, ki se nanašajo na tehnične specifikacije?

Ali lahko odpravljamo napake v ponudbi, ki se nanašajo na tehnične specifikacije?

10. september 2021 - Aktualno

Med dele ponudbene vsebine, v katere načeloma že ex lege ni dopustno posegati, sodijo v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 tudi tehnične specifikacije, s katerimi naročnik opiše predmet javnega naročila. Ponudbeno vsebino, ki se ...

Preberi več

Zakaj ponudbe ni dopustno dopolnjevati v delu, ki se nanaša na finančna zavarovanja?

Zakaj ponudbe ni dopustno dopolnjevati v delu, ki se nanaša na finančna zavarovanja?

10. september 2021 - Aktualno

Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (npr. v zadevah št. 018-183/2015, 018-149/2016, 018- 196/2016 in 018-062/2017), je namen finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ta, da ga naročnik unovči v primeru, če ponudnik umakne ...

Preberi več

Kaj je v ponudbi javno?

Kaj je v ponudbi javno?

10. september 2021 - Aktualno

Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah zapisala, da »podatek, ki je po zakonu javen, predstavljajo obrazci, ki jih je naročnik predvidel v okviru RD in ki jih ponudniki, dodatno opremljene predložijo v okviru svoje ...

Preberi več

Kje je določena višina zagotovljenih sredstev?

Kje je določena višina zagotovljenih sredstev?

10. september 2021 - Aktualno

Pravila o ocenjeni vrednosti so pomembna zaradi vprašanja uporabe zakona in s tem povezane pravilne izbire postopka oddaje javnega naročila (prim. 24. člen ZJN-3). Gre za vrednost, ki jo naročnik določi ob upoštevanju pravil javnega ...

Preberi več