01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

DOPOLNJEVANJE PONUDBE

Ne, to ni dopustno. Ponudnik mora vse gospodarske subjekte, ki bodi izvajali posel, ki je predmet javnega razpisa, predstaviti že v svoji ponudbi. Naknadno imenovanje podizvajalca bi presegalo okvirje dopustnih posegov v ponudbo, kot jih opredeljuje določba petega odstavka 89. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija je v sklepu št.: 018-061/2020-5 zapsiala:«Če bi se izbranemu ponudniku omogočilo, da bi v izvedbo predmetnega javnega naročila naknadno vključil podizvajalca, ki v (prvotno) predloženi ponudbi ni bil nominiran kot sodelujoči pri izvedbi predmetnega javnega naročila (tj. kot ponudnikov partner oziroma podizvajalec), bi to pomenilo bistveno spremembo ponudbe, po poteku roka za predložitev ponudb pa ne bi bilo mogoče objektivno preveriti, kakšno razmerje je ob poteku roka za predložitev ponudb obstajalo med izbranim ponudnikom in družbo xxxx, in sicer ali je obstajalo razmerje v smislu skupnih ponudnikov, podizvajalsko razmerje ali pa razmerja sploh ni bilo (prim. odločitvi Državne 7. revizijske komisije, št. 018-42/2018 in 018- 136/2019).