01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

ZMOGLJIVOSTI TRETJIH

Iz odločitve Državne revizijske komisije št. 018-067/2021-9 izhaja, da določba 81. člena ZJN-3 daje ponudniku možnost, da pri izpolnjevanju pogojev za priznanje usposobljenosti uporabi zmogljivosti drugega subjekta, in mu nalaga dolžnost, da v tem primeru v ponudbi (prijavi) predloži dokazilo, da bo imel te zmogljivosti dejansko na voljo, ter dokumentacijo, na podlagi katere ima naročnik možnost preveriti, ali tudi drugi subjekti izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje oziroma ali za njih obstajajo izključitveni razlogi.

  • Dolžnost predložitve dokumentacije na eni strani in
  • dolžnost preverjanja izpolnjevanja pogojev in obstoja izključitvenih razlogov na drugi strani velja ne glede na to,
  • ali drugi subjekt kot podizvajalec sam izvede del posla, za katerega izkazuje zmogljivosti, ali
  • pa ponudniku (kandidatu) le posodi svoje zmogljivosti.

 

Torej, odgovor je povsem jasen, tudi takrat, ko si ponudnik zgolj sposodi opremo za izvedbo del, je seveda upoštevajoč določila iz razpisa dolžan naročniku izkazati, da bo imel opremo na razpolago, pri tem pa mora predložiti vse dokaze, ki jih je naročnik zahteval v razpisu (ESPD,..) za tistega, ki mu bo to mehanizacijo posodil.

Torej, pri sklicevanju na kapacitete tretjih ne gre zgolj za to, da mora ponudniki prestaviti vse gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali pri izvedbi del (bodisi kot partnerje ali podizvajalce), ampak mora prestaviti tudi tiste, pri katerih si bo sposodil mehanizacijo za izvedbo del.