01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

PODIZVAJALEC

Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) določa, da javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki, poleg tega pa naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence (prvi in drugi odstavek 5. člena ZJN-3). Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi podizvajalci ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev (tretji odstavek 5. člena ZJN-3). Prvi in drugi odstavek 7. člena ZJN-3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) določata, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.

Državna revizijska komisija je že v zadevah, št. 018-181/2013 in 018-219/2015, pojasnila, da so ponudniki samostojni pri odločitvi, ali bodo javno naročilo izvedli sami ali v sodelovanju z drugimi gospodarskimi subjekti, v kolikor pa se odločijo, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z drugimi gospodarskimi subjekti, so ponudniki samostojni pri odločitvi, s katerimi gospodarskimi subjekti bodo sodelovali.(Dkom, 018-032/2020-4, www.dkom.si)