01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

ROK ZA ODDAJO

Prvi odstavek 74. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav za sodelovanje upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb ali prijav, pri tem pa ne sme posegati v minimalne roke iz 40. do 45. člena tega zakona. Povedano drugače, če oddajamo javno naročilo na evropskem portalu, mora naročnik upoštevati roke, ki so določeni v členih 40 do 45. ZJN-3.

Če pa naročnik oddaja javno naročilo pod evropskimi mejnimi vrednostmi, pa določi primeren rok. To je pravni standard, kar pomeni, da naročnik upoštevaje okoliščine posameznega primera odloči, kolikšen rok je primeren.