01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

VPOGLED V PONUDBO

Če je naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, mora skladno s prvo povedjo iz petega odstavka 35. člena ZJN-3 po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ni opravil popolnega pregleda ponudb, pa mora skladno z drugo povedjo iz petega odstavka 35. člena ZJN-3 omogočiti vpogled vsem ponudnikom. Naročnik ponudniku, ki je pravočasno zahteval vpogled, skladno s tretjo povedjo iz petega odstavka 35. člena ZJN-3 dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele,

  • ki upoštevaje določbe 35. člena ZJN-3 predstavljajo poslovno skrivnost, ali
  • gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov, ali
  • za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Glej odločitev Državne revizijske komisije št. 018-077/2021-15

Popoln pregled ponudb pomeni, da se naročnik do vseh ponudb, ki so prispele na javni razpis opredeli (pregleda, vrednoti) in sprejme oceno o njihovi dopustnosti.