01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Naloge odvetnika v gospodarskem pravu

Za uspešno poslovanje pravnih subjektov je nujno potrebno dobro poznavanje gospodarskega prava, saj je trg prepleten z vrsto pravnih zank, na katere je treba biti pozoren. Prav zato se pri sklepanju pravnih poslov še posebej priporoča strokoven angažma, ki lahko znatno pripomore k poslovanju podjetja.

Pomen poznavanja gospodarskega prava za kvalitetno delovanje podjetja

Za delovanje gospodarskih subjektov na trgu je še posebej pomembno poznavanje gospodarskega prava, ki je sestavljeno iz pravnih pravil in načel, ki urejajo pravni status in pravne posle gospodarskih subjektov. Gospodarsko pravo lahko v grobem razdelimo na gospodarsko statusno pravo in na pravo gospodarskih pravnih poslov. Seveda so mogoče tudi nadaljnje delitve gospodarskega prava, vendar za razumevanje povedano zadošča. Gospodarsko statusno pravo ureja pravne položaje različnih družb; družbe z omejeno odgovornostjo, družbe z neomejeno odgovornostjo, delniške družbe, komanditne družbe, komanditne delniške družbe in deloma tudi samostojnega podjetnika, ki nastopajo na trgu z namenom pridobivati dobiček.

Kako opredeliti gospodarsko pogodbo?

Gospodarske pogodbe so po definiciji pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti. Ker sta dve stranki pogodbe gospodarska subjekta pa ni nujno, da je sklenjena pogodba dejansko tudi gospodarska pogodba, temveč je v veliko primerih potrebno presoditi tudi značaj same pogodbe. Tako med tipične gospodarske pogodbe spadajo licenčna pogodba, pogodba o poslovnem najemu, pogodba o finančnem najemu, podjemna pogodba, pogodba o zastopanju in pogodba s trgovskim potnikom. Naloga odvetnika za gospodarsko pravo je izbrati pravi tip pogodbe za določen pravni posel in jo kvalitetno in natančno pripraviti ter stranki ob tem ves čas svetovati.

Med družbami nenehno potekajo različni procesi

Gospodarska pogodba - sklepanje poslov

Ker se med podjetji in družbami nenehno dogajajo različni procesi, kot so na primer prevzemi in spojitve lahko to na gospodarski trg vpliva precej negativno. V preprečitev negativnega vpliva, ki bi ga omenjeni procesi lahko povzročili, država vse te procese omejuje. Odvetnikovo pravno svetovanje s področja prevzemov, spojitev, razdružitev obsega različne pravne ekspertize, pravno pomoč naročniku ter zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi. Odvetnik za gospodarsko pravo ni samo pravnik, ki sestavlja akte, ampak lahko tudi kvalitetno in strokovno zastopa interese svoje stranke pred državnimi organi.

Zraven tega je potrebno poudariti, da je gospodarsko pravo ena izmed najhitreje razvijajočih se pravnih pano ter je tako podvrženo nenehnim spremembam. Prav zato lahko le odvetnik za gospodarsko pravo nudi zadostno stopnjo pravnega varstva stranki, ki se je znašla v postopku.