01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Stvarno pravo

Ureja temeljna načela in pravila glede pravic na stvari.

  • sestava vseh vrst predlogov za vpis v zemljiško knjigo
  • sestava pogodb s področja stvarnega prava (služnostna pogodba, najemna pogodba, pogodba o prodaji nepremičnine…)
  • urejanje posestnih sporov
  • urejanje delitve nepremičnin
  • sestava aktov o ustanovitvi etažne lastnine
  • vodenje postopka pridobitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja
  • zastopanje in strokovno svetovanje v sosedskih sporih
  • zastopanje na sodišču