01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Temeljna načela postopka mediacije

(načelo nepristranosti mediatorja)

Mediator bo ves čas mediacijskega postopka s svojo nevtralno vlogo skrbel, da bo nepristranski do vseh udeležencev, da ne bo sodil o vsebini postopka ali končnega dogovora, ne bo sprejemal odločitev, pač pa bo prispeval h kontruktivnejši komunikaciji in usmerjal postopek k iskanju skupne rešitve in opozarjal na kršitve temeljnih pravil.

 

(načelo zaupnosti)

Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, so zaupni, razen če so se stranke sporazumele drugače, če njihovo razkritje zahteva zakon ali če je razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev sporazuma o rešitvi spora.

Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator pridobi od stranke, lahko razkrije drugim strankam mediacije, razen če mu jih je stranka razkrila z izrecnim pogojem, da ostanejo zaupni.

Stranke, mediatorji in tretje osebe, ki so sodelovale pri mediaciji, se v arbitražnem, sodnem ali drugem podobnem postopku ne smejo sklicevati na oziroma predložiti kot dokaz ali pričati o:

vabilu stranke k mediaciji ali dejstvu, da je bila stranka pripravljena sodelovati v mediaciji;
mnenjih in predlogih glede možne rešitve spora, ki so jih stranke izrazile med mediacijo;
izjavah ali priznanjih dejstev, ki so jih stranke dale med mediacijo;
predlogih mediatorja;
dejstvu, da je stranka pokazala pripravljenost sprejeti mediatorjev predlog za mirno rešitev spora;
listinah, predloženih izključno za potrebe mediacije.
Določba prejšnjega odstavka velja ne glede na obliko podatkov in dokazov, pa tudi ne glede na vrsto rabe podatkov.

Pogodba, poravnava ali druga oblika dokumenta, s katerim stranki dogovorno uredita nesoglasja, načeloma med udeleženci ni več krita z zaupnostjo po določilih tega člena, razen, kolikor se stranki dogovorita, da predstavlja poslovno skrivnost in o pogojih dopustnosti njene uporabe. Za mediatorja ostaja zaupna tudi vsebina dogovora.

 

(načelo neformalnosti)

Postopek mediacije poteka neformalno. O srečanjih se ne vodi noben zapisnik, vabila se pošiljajo v kakršnikoli obliki, lahko tudi telefonsko.

Udeleženci odločajo, ali se bodo srečanj udeleževali z odvetniki ali brez, vendar se dogovorijo, da bodo to svojo morebitno namero napovedali tako, da bodo tudi morebitni drugi udeleženci lahko pravočasno angažirali svojo strokovno pomoč.

Snemanje mediacijskih srečanj ni dopustno.

 

(načelo spoštovanja postopka)

Udeleženci so ves čas mediacijskega postopka dolžni spoštovati pravila alternativnega reševanja sporov in sprotne zaveze, ki jih bodo sprejemali kot delovne zaveze, da se doseže napredek v dogovarjanjih.

Udeleženci se zavežejo, da bodo spoštovali mediatorjeva postopkovna navodila (procesno vodstvo) na skupnih in ločenih srečanjih.

Udeleženci so seznanjeni, da je neupoštevanje prevzetih dogovorov in neudeležba na srečanjih lahko razlog za mediatorjev umik soglasij v mediacijskih postopkih.

 

(ravnanje strank med mediacijo)

Udeleženci mediacije se strinjajo, da je za okrepitev medsebojnega zaupanja nujno takšno ravnanje, ki ne slabša odnosov in ni konfliktno, zato so pripravljeni sodelovati pošteno in zasledovati svoje interese, pri čemer so pripravljeni poslušati in razumeti tudi interese drugih udeležencev ter skupaj tvorno iskati tako rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse udeležence.